Home » คำพ่อสอน by คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
คำพ่อสอน คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ

คำพ่อสอน

คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ

Published October 2000
ISBN :
Paperback
228 pages
Enter the sum

 About the Book 

:: โปรยปกหลัง ::... ผูฉลาดยอมรูธรรมชาติของเดก วาเดกวัยใด ลักษณะใดชอบการฝึกหัดอบรมแบบใด...... ความรับผิดชอบทีตนมีตอบานเมืองกเปนความรับผิดชอบทีตนมีตอตัวเอง ...คำพอสอน จัดพิมพขึนเพือเผยแพรแนวพระราชดำริของพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว ในดานการพัฒนาเดMore:: โปรยปกหลัง ::... ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของเด็ก ว่าเด็กวัยใด ลักษณะใดชอบการฝึกหัดอบรมแบบใด...... ความรับผิดชอบที่ตนมีต่อบ้านเมืองก็เป็นความรับผิดชอบที่ตนมีต่อตัวเอง ...คำพ่อสอน จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ได้พระราชทานไว้ในแง่มุมต่างๆ กัน อันแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่สุดของสังคม